Vraag een vrijblijvende offerte aan

 
 

A

lgemene voorwaarden

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden. Het is tevens mogelijk deze te downloaden in PDF-formaat.

  

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van en gesloten overeenkomsten met TO-VERTAAL voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2. Voor iedere overeenkomst met TO-VERTAAL gelden alleen deze algemene
voorwaarden en uitdrukkelijk niet welke algemene voorwaarden ook van de
opdrachtgever.

3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TO-VERTAAL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van TO-VERTAAL zijn vrijblijvend.

2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van TO-VERTAAL of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van TO-VERTAAL van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. TO-VERTAAL mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan TO-VERTAAL heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan TO-VERTAAL zijn verstrekt.

 

Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten

1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is TO-VERTAAL gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3. Indien TO-VERTAAL voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

1. TO-VERTAAL is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

2. De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. TO-VERTAAL zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. TO-VERTAAL is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft TO-VERTAAL het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. TO-VERTAAL zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. TO-VERTAAL staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan TOVERTAAL verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien TO-VERTAAL is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt TO-VERTAAL het auteursrecht op door TO-VERTAAL vervaardigde vertalingen en andere teksten.

2. De opdrachtgever vrijwaart TO-VERTAAL tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Ontbinding

TO-VERTAAL is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende uit de overeenkomst en wet vorderen.

 

Artikel 7 – Klachten

1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan TOVERTAAL te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

2. Indien de klacht gegrond is, zal TO-VERTAAL het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien TO-VERTAAL redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

3. Het recht op verbetering, vervanging dan wel reductie (art. 7, lid 2) van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en/of vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 - Termijn en tijdstip van levering

1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegezegd. TO-VERTAAL is gehouden om, zodra TO-VERTAAL duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. TO-VERTAAL is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 - Honorarium en betaling

1. Het honorarium voor TO-VERTAAL is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. TO-VERTAAL kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

2. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid - vrijwaring

1. TO-VERTAAL is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. TOVERTAAL is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft TO-VERTAAL van iedere aansprakelijkheid.

3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. TO-VERTAAL is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TO-VERTAAL is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

5. De opdrachtgever is verplicht TO-VERTAAL te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van TO-VERTAAL bestaat.

 

Artikel 11 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TO-VERTAAL geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor TO-VERTAAL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van TO-VERTAAL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TOVERTAAL niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

3. Indien TO-VERTAAL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is TO-VERTAAL gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 13 - Inschrijving

TO-VERTAAL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Maastricht onder nummer 1410 6065.

 
Copyrights © 2012 To-Vertaal  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden  |  ToVertaalt@Twitter  |  Ontwikkeld door Netkyngs